FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest wycena?

Wycena nieruchomości to postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenia wartości prawa własności lub innych praw przysługujących osobom fizycznym lub prawnym do wycenianej nieruchomości.

W operacie szacunkowym sporządzanym w trakcie wyceny nieruchomości, określa się rodzaj nieruchomości (nieruchomość gruntowa, budynkowa lub lokal), jej zakres (wycena może dotyczyć całości lub tylko części nieruchomości) oraz cel dla jakiego wycena jest sporządzana.

Co może być przedmiotem wyceny?

Przedmiotem wyceny są głownie nieruchomości. Polskie prawo wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości lokalowe (mieszkalne, użytkowe). Przedmiotem wyceny mogą być też inne składniki nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinie o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy, które mogą dotyczyć rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku.

Dla jakich celów wykonuje się wycenę?

Wycenę nieruchomości zawsze sporządza się dla konkretnego celu, który wynika z potrzeb
zamawiającego oraz uwarunkowań prawnych.

Wykonuję wyceny w szczególności do celów:

 • ustalenia ceny zakupu lub sprzedaży nieruchomości, zamiany, negocjacji cenowych;
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej;
 • ustalenia odszkodowań za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych;
 • ustalania podatków i innych opłat;
 • dla celów ubezpieczeń majątkowych;
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku;
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy;
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny;
Kto może zlecić wycenę?

Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, a także instytucji publicznych i finansowych.

Gdzie działamy?

Obszar działania: Cała Polska.

Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny domu?
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, inna,

 • Odpis z Księgi Wieczystej – wydruk z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych,
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków, mapa ewidencyjna zawierająca oznaczenie zgodne z ewidencją gruntów i budynków, z widocznym i czytelnym numerem działki oraz jej granicami, istniejącą zabudową.
 • Dokumenty związane z obiektem: wypis z rejestru budynków, wypis z ewidencji budynków, dokumenty techniczne budynku oraz pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną z zestawieniem powierzchni, opisem technicznym, rzutami kondygnacji.
Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny działki?
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: akt notarialny – umowa kupna-sprzedaży, darowizny, inna.
 • Odpis z Księgi Wieczystej-wydruk z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych.
 • Wypis z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna zawierająca oznaczenie zgodne z ewidencją gruntów, z widocznym i czytelnym numerem działki oraz jej granicami.
 • Dokument potwierdzający przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (wypis z planu zagospodarowania,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu).
Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny mieszkania/lokalu?

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: akt notarialny – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu na rynku pierwotnym, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego.

 • Odpis z Księgi Wieczystej-wydruk z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych.
 • Rzut lokalu i dane powierzchniowo – kubaturowe
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu (jeżeli zostało wydane)
 • Decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej
 • Inne dokumenty, np. przydział lokalu

Ostateczny wykaz wszystkich dokumentów związany jest ze specyfiką danej nieruchomości i jest ustalany indywidualnie ze zleceniodawcą.

 

Gdzie można zdobyć dokumenty potrzebne do dokonania wyceny?
 • Odpis z księgi wieczystej – jeżeli księga wieczysta została przeniesiona do systemu informatycznego odpis można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, które udostępnia usługi związane z księgami wieczystymi na stronie https://ekw.ms.gov.pl/. Jeżeli księga wieczysta dostępna jest jedynie w wersji papierowej (numer w formacie KW 000000) konieczne jest wizyta osobista we właściwym ze względu na położenie nieruchomości Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

 • Wypis z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną można uzyskać we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym (wydziały do spraw Geodezji i Kartografii).

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy (wydział Architektury i Budownictwa zajmujący się sprawami planowania przestrzennego) właściwym ze względu na położenie nieruchomości. W przypadku braku planu konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wgląd do studium można uzyskać również w urzędzie miasta lub gminy (Wydział Architektury i Budownictwa zajmujący się sprawami planowania przestrzennego) właściwym ze względu na położenie nieruchomości.
 • Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego uzyskasz we właściwej spółdzielni mieszkaniowej.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi?